OTSINGUKATALOOGID

E-kataloog ESTER - Eesti suurimate rahva- ja teadusraamatukogude koondkataloog.
 
ISE - artiklite bibliograafiline andmebaas, mida koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade ja artiklikogumike põhjal. 
RAHVUSRAAMATUKOGU OTSINGUPORTAAL - Võimalus otsida infot ühest või mitmest andmekogust samaaegselt. Täistekstid ja artikliviited välis- ja eestimaistest andmekogudest.
 

DIGITEERITUD MATERJALID

DEA - vanemate digiteeritud eesti ja väliseesti ajalehtede andmebaas.

DIGAR - Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele (võrguväljaanded, trükieelsed failid, füüsilisel kandjal e-teavikud (CD-ROM) ja trükiste digiteeritud koopiad)

EEVA - Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu. Võimaldab ligipääsu Eesti kirjandusloo seisukohalt olulistele vanadele haruldastele tekstidele. Tekstikogu hõlmab tekste alates 13. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani.
SAAGA - veebikeskkond, mis sisaldab Rahvusarhiivi digiteeritud arhiiviallikaid.
 

MUUD ANDMEBAASID JA INFOALLIKAD

AIS - Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi andmebaas, kus on teave arhiivis hoitavate dokumentide kohta.

BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

BIE - Eesti Rahvusraamatukogu koostatud bibliograafiline õigusalane andmebaas, mis kajastab alates 1991. aastast Eestis ilmunud õigusalast kirjandust, eesti õigusteadlaste töid ja Eesti õigussüsteemi kohta välismaal ilmunud kirjutisi, sisaldades õigusalaste raamatute, ajakirja- ja kogumikuartiklite ning bakalaureus-, magistri- ja doktoritööde andmeid.

Eesti Kirjandusmuuseum - EKM-i arhiivid koguvad, säilitavad ja teevad avalikult kättesaadavaks rahvuslikku kultuuripärandit. Siit leitavad Arhiivraamatukogu, Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ajaloolised kogud ning andmebaasid moodustavad tervikliku ja unikaalse osa rahvusteavikust ning rahvaluule ja kultuuriloo teaduskollektsioonidest.
EESTI RAHVALUULE - sisaldab informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta (sh. sõnamängud, vanasõnad, piltmõistatused, Eesti regilaulude andmebaas, Eesti kõnekäändude andmebaas jpm.)
EFIS - Eesti filmi andmebaas
E-KULTUURIPÄRAND - Eesti muuseumide, raamatukogude, arhiivide ning teiste mäluasutuste ühtne infovärav
ELLU - Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkond
EMS - Eesti märksõnastik on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga märksõnastik raamatute, perioodika, artiklite, nootide, helisalvestiste, kaartide jm teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks.

ERB - Eesti rahvusbibliograafia andmebaas

ERNI - kirjandusloo õppeprogramm, mis esitab materjale 1920. aastate kirjanduselu kohta. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-1925.

ESTLEX - Õigusaktide andmebaas

ESTONICA - Eesti Instituudi poolt loodud ja täiendatav Eesti-teemaline entsüklopeedialaadne võrguväljaanne, mille sihiks on anda terviklik ja süstemaatiline ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, riiklikust korraldusest ja majandusest ning nende valdkondade vahelistest seostest. 

FIS - Filmiarhiivi infosüsteem
FOTIS - Rahvusarhiivi fotode andmebaas
KIVIKE - Kirjandusmuuseumi virtuaalne kelder. Siin saate tutvuda osaga Eesti Kirjandusmuuseumi ulatuslikest kogudest, mis hõlmavad Eesti rahvaluulet, kirjakultuuri ja kultuurilugu.

KODULUGU - Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem.

Kultuurimälestiste riiklik register - Registrist leiate informatsiooni kõikide Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste kohta.
MUIS - Muuseumide infosüsteem
Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem

RIIGI TEATAJA - Sisaldab Riigi Teatajas avaldatud dokumente, sealhulgas seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekste.

VAU - Virtuaalne uurimissaal, mis koondab Rahvusarhiivi kogud, andmebaasid ja teenused.