OTSINGUKATALOOGID

E-kataloog ESTER - Eesti suurimate rahva- ja teadusraamatukogude koondkataloog.
 
ISE - artiklite bibliograafiline andmebaas, mida koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade ja artiklikogumike põhjal. 
RAHVUSRAAMATUKOGU OTSINGUPORTAAL - Võimalus otsida infot ühest või mitmest andmekogust samaaegselt. Täistekstid ja artikliviited välis- ja eestimaistest andmekogudest.
 

DIGITEERITUD MATERJALID

DEA - vanemate digiteeritud eesti ja väliseesti ajalehtede andmebaas.

DIGAR - Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele (võrguväljaanded, trükieelsed failid, füüsilisel kandjal e-teavikud (CD-ROM) ja trükiste digiteeritud koopiad)

EEVA - Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu. Võimaldab ligipääsu Eesti kirjandusloo seisukohalt olulistele vanadele haruldastele tekstidele. Tekstikogu hõlmab tekste alates 13. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani.
SAAGA - veebikeskkond, mis sisaldab Rahvusarhiivi digiteeritud arhiiviallikaid.
 

MUUD ANDMEBAASID JA INFOALLIKAD

AIS - Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi andmebaas, kus on teave arhiivis hoitavate dokumentide kohta.

BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

BIE - Eesti Rahvusraamatukogu koostatud bibliograafiline õigusalane andmebaas, mis kajastab alates 1991. aastast Eestis ilmunud õigusalast kirjandust, eesti õigusteadlaste töid ja Eesti õigussüsteemi kohta välismaal ilmunud kirjutisi, sisaldades õigusalaste raamatute, ajakirja- ja kogumikuartiklite ning bakalaureus-, magistri- ja doktoritööde andmeid.

EESTI RAHVALUULE - sisaldab informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta (sh. sõnamängud, vanasõnad, piltmõistatused, Eesti regilaulude andmebaas, Eesti kõnekäändude andmebaas jpm.)
EFIS - Eesti filmi andmebaas
E-KULTUURIPÄRAND - Eesti muuseumide, raamatukogude, arhiivide ning teiste mäluasutuste ühtne infovärav
ELLU - Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkond
EMS - Eesti märksõnastik on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga märksõnastik raamatute, perioodika, artiklite, nootide, helisalvestiste, kaartide jm teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks.

ERB - Eesti rahvusbibliograafia andmebaas

ERNI - kirjandusloo õppeprogramm, mis esitab materjale 1920. aastate kirjanduselu kohta. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-1925.

ESTLEX - Õigusaktide andmebaas

ESTONICA - Eesti Instituudi poolt loodud ja täiendatav Eesti-teemaline entsüklopeedialaadne võrguväljaanne, mille sihiks on anda terviklik ja süstemaatiline ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, riiklikust korraldusest ja majandusest ning nende valdkondade vahelistest seostest. 

FIS - Filmiarhiivi infosüsteem
FOTIS - Rahvusarhiivi fotode andmebaas

KODULUGU - Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem.

Kultuurimälestiste riiklik register - Registrist leiate informatsiooni kõikide Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste kohta.
MUIS - Muuseumide infosüsteem
Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem

RIIGI TEATAJA - Sisaldab Riigi Teatajas avaldatud dokumente, sealhulgas seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekste.

VAU - Virtuaalne uurimissaal, mis koondab Rahvusarhiivi kogud, andmebaasid ja teenused.