Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Välireklaami kooskõlastamine
Tehingud linnavaraga
Vee- ja soojamajandus
Teed ja tänavad
Majandustegevuse registreerimine
Suveettevõtlus
Jäätmemajandus
Korraldatud jäätmevedu
Kuidas sorteerida prügi
Pakendid
Biojäätmed
Ehitusjäätmed
Korduma kippuvad küsimused
Roheline kontor
Keskkond
Uuringud ja seire
Hulkuvad loomad
Haljastus ja heakord
Kudjape kalmistu
Kuressaare sadam
Dokumentide blanketid
spacer
spacer

Korraldatud jäätmevedu Kuressaares

spacer
spacer
spacer

Korraldatud jäätmevedu

Jäätmeseadus näeb ette, et kohalik omavalitsus peab oma territooriumil jäätmeveo korraldama. Selleks tuleb läbi viia riigihange, mille käigus leitakse jäätmevedaja, kellel on antud territooriumil teatud ajaperioodil ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veoteenust osutada.

Kuressaares on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid:

  • segaolmejäätmed (prügi)
  • paberi- ja kartongijäätmed (vanapaber)
  • biolagunevad jäätmed (biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastujäätmed selles ulatuses, mida kogutakse biolagunevate jäätmete mahutisse)

Kõik jäätmevaldajad (jäätmetekitaja, korteriühistu, kinnisasja omanik) loetakse automaatselt korraldatud jäätmeveoga liitunuks.  Jäätmeseaduse § 71 lg2 p2 kohaselt peab tiheasustusalal jäätmete äravedu toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Kui aga kinnistut ei kasutata või kinnistul ei elata, siis saab linnavalitsus vastava taotluse alusel anda jäätmeveost vabastuse korraga kuni kolmeks aastaks. Kui kinnistul elatakse perioodiliselt (nt suvel), siis on võimalik saada osaajaline vabastus (nt talveperioodiks). Vabastuse saamiseks peab kinnistu omanik esitama linnavalitsusele taotluse. Linnavalitsusel on kohustus kontrollida esitatud taotluste põhjendatust enne vabastuse andmist. Vabastuse saanud isikul on kohustus tõendada vabastuse põhjendatust igal aastal 20. jaanuariks (st kui olete saanud vabastuse 2016. aastaks põhjendusel, et kinnistul ei elata, siis tuleb 2016. aasta lõpus esitada vee- ja elektrinäidud, kust on näha, et tarbimist ei ole olnud). Kui tõendust ei ole esitatud, loetakse jäätmevaldaja jälle automaatselt jäätmeveoga liitunuks. Kui kinnistul elatakse või seda kasutatakse ja kinnistuomanik soovib ise jäätmeid vedada või käidelda, siis peab tal selleks olema jäätmeluba või kompleksluba.


Kuressaares veab olmejäätmeid AS Ragn-Sells

Lepinguid saab sõlmida posti teel, klienditeeninduspunktis Pikk 30 või elektrooniliselt http://www.ragnsells.ee/leping.

AS-i Ragn-Sells klienditeeninduspunkt Kuressaares asub aadressil Pikk 30, tuba 11 (tööpäeviti kella 8.00-17.00, lõuna 13.00-14.00), meiliaadress on saaremaa@ragnsells.ee ja üldtelefon 60 60 439.

Oma veograafikuga saab tuvuda AS-i Ragn-Sells kodulehel.

Korraldatud jäätmeveo tingimused 1. nov 2016 - 31. okt 2019 (hankeleping, hinnakiri).


Korraldatud jäätmeveo tingimused alates 1. novembrist 2016

Vedajaks on Ragn-Sells

Prügiveo korralduse määrab ära jäätmeseadus, mille kohaselt peab omavalitsus prügivedaja leidmiseks läbi viima riigihanke. Hanke võitjale antakse korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veoks selles omavalitsuses ainuõigus maksimaalselt viieks aastaks. Kuressaares on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmed, paberi- ja kartongijäätmed ning biojäätmed. 2016. a kevad-suvel läbi viidud hanke võitjaks tunnistati Ragn-Sells ning talle on antud ainuõigus Kuressaares korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid vedada järgneval kolmel aastal.

Teised jäätmeveoteenust pakkuvad ettevõtted võivad Kuressaares vedada muid jäätmeliike, rentida konteinereid ja pakkuda muid lisateenuseid.

Leping

Lepingu saate sõlmida internetis www.ragnsells.ee/leping või klienditeeninduses Pikk 30, Kuressaare. Lepingu sõlmimine ei ole kohustuslik. Võite anda ka suusõnaliselt teada, et soovite prügivedu näiteks 140liitrisele konteinerile, kuid lepingut sõlmida ei soovi. Kui te aga mingil põhjusel ei ole kirjalikku ega ka suulist lepingut Ragn-Sellsiga sõlminud, siis hakkab prügivedu toimuma teil sellise konteineri tühjendamiseks nagu on märgitud Kuressaare linna jäätmevaldajate registris ja ka registris märgitud sagedusega (iga 28 päeva tagant). Kuna register ei ole absoluutselt korrektne, siis tuleks oma konteineri suurus, arv ja tühjendussagedus Ragn-Sellsi klienditeeninduses üle kontrollida.

Mahutite paigaldamine ja äravedu

Ragn-Sells veab neilt renditud mahutid käesoleva veoperioodi (1. sept 2014 - 31. okt 2016) lõppedes tasuta ära, kui klient seda soovib. Ragn-Sellsilt renditavad mahutid paigaldab ettevõte tasuta esimese kolme kuu jooksul (kuni 2017. a jaanuari lõpuni) ning 2019.a oktoobris-novembris, kui jäätmeveoperiood lõppeb. Samuti veab Ragn-Sells mahutid ära tasuta, kui konkreetse mahuti kasutamine lõpetatakse ja selle asemele uut ei rendita (nt kui mõnda mahutit kasutatakse hooajaliselt). Konteinerite rendi soovist palume Ragn-Sellsi teavitada hiljemalt 2 nädalat enne planeeritud konteineri kasutama asumise päeva.

Mahutite märgistus ja asukoht veopäeval

Ragn-Sells tühjendab mahuteid veograafikus ettenähtud veopäeval kl 6 - 22.00. Konteiner või jäätmekott peavad olema veopäeval kelle 6ks välja pandud nähtavale kohale. Kui prügivedaja mahutit ei näe, siis ei saa ta seda ka tühjendada. Konteiner võib olla jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast kuni 20 meetri kaugusel, kuid soovitavalt mitte kaugemal kui 10 m. Kui konteiner on veoki lähimast peatumiskohast kaugemal kui 20 m, siis on vedajal õigus küsida lisatasu vastavalt hinnakirjale. Mida lähemal paikneb konteiner veoki peatumiskohale, seda kiiremini saab teie mahuti tühjendatud ja seda vähem heitgaase teie õuele tuleb. Konteiner ei tohi siiski takistada liiklust.

Juurdesõidutee mahutile peab olema piisava kandevõimega, tasane ning talvisel ajal lumest puhastatud. Kui mahuti ei ole toodud jäätmeveoki lähima võimaliku peatumiskoha juurde, peab konteineri käsitsi teisaldamise tee olema kõva pinnaga ja talvel lumest puhastatud.

Konteinerile või jäätmekotile võiks olla märgitud (nt veekindla markeriga) teie aadress, kui teie konteiner on lähestikku teiste konteinerite või jäätmekottidega. Siis on võimalik tuvastada, kelle konteinerit peab tühjendama, kelle konteineris olid sobimatud jäätmed, kelle konteinerit polnud veopäeval välja pandud jne. Kui jäätmekotile ei ole aadressi märgitud ja see on paigutatud naabri konteineri juurde, võib juhtuda, et Ragn-Sells viib jäätmekoti ära naabri konteinerivälise prügina esitades naabrile 1,5kordse arve ja teile tühisõiduarve.

Segaolmejäätmed

Segaolmejäätmete konteinerisse pannakse need jäätmed, mida te pole liigiti kogunud. Vähesel määral võib konteinerisse panna ka tänavapühkmeid ja aiajäätmeid, kuid need ei tohi tühjendamise käigus lenduda, seetõttu peaks olema konteineril vooderduskott või siis prügi pakitud väiksematesse kotikestesse. Kahekordset prügi pakendamist ei ole vaja (st eraldi vooderduskotti). Kui aiajäätmeid tekib rohkem, nt lehtede langemise ajal, siis saate tellida Ragn-Sellsilt aiajäätmete äraveo hinnaga 3,60 eurot 150-liitrise koti kohta (kott peab olema biolagunev).

Biojäätmed

Biojäätmete konteineri kasutamine on kohustuslik kõikides majades, kus on 5 või enam korterit ja kinnistutel, kus toidujäätmeid tekib üle 25 kg nädalas (toitlustusasutused, toidupoed, koolid, lasteaiad jmt). Biojäätmete konteinerisse võib panna lisaks köögijäätmetele ka aia- ja haljastusjäätmeid. Eramajapidamistel, kus suvel-sügisel tekib palju aiajäätmeid, mida oma kinnistul ei kompostita, on samuti soovitatav biojäätmete mahutit kasutada. Biojäätmete konteinerit tuleb tühjendada kord nädalas 11 ja enama korteriga kinnistul ja kord kahe nädala jooksul 5-10 korteriga kinnistul, mujal vastavalt vajadusele. Biojäätmete konteinereid tühjendatakse maksimaalselt üks kord nädalas.

Biojäätmete konteineris võib kasutada vooderduskotti, kuid see peab olema biolagunevast materjalist (vastab standardile EN13432).

Biojäätmete konteinerisse võib biojäätmeid panna kas 100% biolaguneva prügikotiga (vastab standardile EN13432), lahtiselt, ajalehe sisse keeratult või paberkotiga (selleks sobivad ka toidupoe paberkotid).

Kui biojäätmete konteineris on sobimatud jäätmed (mittebiolagunevad kotid, klaaspurk, plasttops vmt), siis jätab vedaja konteineri sellel päeval tühjendamata, kuid tühjendab konteineri siiski 48 tunni jooksul rakendades hinnakirjas toodud prügise konteineri teenustasu. Tühisõidutasu sel juhul ei rakendata.

Köögijäätmeid võib aias kompostida ainult kinnises kahjurite ja lindude eest kaitstud kompostris.

Aia-ja haljastusjäätmete kotiga äraveo tellimisel tuleb jäätmed samuti panna biolagunevasse kilekotti. Kotte saab osta näiteks Ragn-Sellsi klienditeenindusest Kuressaares või COOPi kauplustest.

Biojäätmete kohta leiad rohkem infot siit.

Vanapaber

Vanapaberi konteiner peab olema elamumaa sihtotstarbelisel kinnistul, kui kinnistul on 5 ja enam korterit ning kaugküte või vedelkütust kasutav lokaalküte. Vanapaberi konteinerit tühjendatakse vastavalt vajadusele vältides selle ületäitumist.

Kui vanapaberi konteineris on sobimatud jäätmed, on vedajal õigus see tühjendamata jätta ja tühjendada see segaolmejäätmete veoringil rakendades vastava suurusega segaolmejäätmete konteineri teenustasu.

Tühisõidutasu

Tühisõidutasu rakendatakse järgmistel juhtudel:

  • veopäeval, millest jäätmevaldajat oli varem teavitatud, ei olnud jäätmemahutit määratud kohal
  • jäätmevedaja juurdepääs jäätmemahutile on takistatud
  • jäätmemahuti on veopäeval tühi
  • jäätmemahutis olevad jäätmed ei vasta selle mahutiga kogutavale jäätmeliigile või mahuti sisaldab sobimatuid jäätmeid (v.a sobimatuid jäätmeid sisaldavad biojäätmete mahutid).

Tühisõidutasu suurus on 0,5kordne teenustasu. Kui kirjalikku lepingut ei ole sõlmitud, siis arvestatakse tühisõidutasuks 0,5kordne 140liitrise segaolmejäätmete mahuti teenustasu, 0,5kordne 240liitrise vanapaberi mahuti teenustasu ja 0,5kordne 80liitrise biojäätmete mahuti teenustasu.

Tühisõidu tasu võib küsida siis, kui tühisõidutasu küsimise aluseks olevad asjaolud on fikseeritud digifotona või videona, kusjuures digifotol või videol peab olema tuvastatav selle tegemise kellaaeg ja asukoht ning kui jäätmevaldajat on tühisõidu tegemisest 24h jooksul teavitatud.

Mahutivälised jäätmed

Kui jäätmevaldaja on jätnud konteineri peale või kõrvale mahutiväliseid jäätmeid (ka juhul, kui jäätmed ei mahu konteinerisse ära ja kaas on lahti),  siis veab Ragn-Sells need jäätmed ikkagi ära, kuid ta võib rakendada 1,5kordset teenustasu. Vedaja võib keelduda mahutiväliste jäätmete äraveost, kui need on pakendamata või ületavad poolt konteineri mahtu.

Jäätmekoti kasutamine

Jäätmete üleandmiseks võib ühepereelamutes kasutada jäätmekotti, mis ei ole suurem kui 50 liitrit. Selleks sobib ka tavaline poe kilekott. Jäätmekotti ei või panna üle 5 kg jäätmeid. Kui seda on siiski tehtud, võib Ragn-Sells küsida 1,5kordset teenustasu. Kui jäätmekotti on korduvalt pandud üle 5 kg jäätmeid, peab jäätmevaldaja hakkama kasutama konteinerit.

Jäätmekoti kasutamisel tuleb tagada, et jäätmekott on kaitstud loomade ja lindude eest ning jäätmekott ei purune enne selle jäätmeveokisse tõstmist. Selleks võib jäätmekoti panna näiteks ämbri sisse, kuid mitte jäätmekonteinerisse.

Jäätmekotti ei saa kasutada ühismahutina. Jäätmekoti maksimaalne äraveosagedus on üks kord nelja nädala jooksul.

Ühismahuti kasutamine

Kuressaares on lubatud ühiskonteineri kasutamine. See tähendab, et ühe kinnistu prügi pannakse eelneva kokkuleppe alusel teise kinnistu konteinerisse (nt naabri, korteriühistu, ettevõtte). Sellisel juhul tuleb esitada linnvalitsusele kinnitus (sobib vabas vormis ja meili teel), et ühiselt kasutatava konteineri omanik on nõus, et tema konteinerisse tuuakse teisel kinnistul tekkinud prügi. Ühismahutina ei saa kasutada jäätmekotti. Kui ühismahutit kasutavad 5 või enam korterit või ühepereelamut, siis tuleb lisaks segaolmejäätmete konteneinerile võtta kasutusele ka vanapaberi ja biojäätmete konteiner.

Veograafik

Ragn-Sells saadab klientidele veograafikud 2016. a oktoobrikuu jooksul. Edaspidi on võimalik oma veograafikut tellida tasuta elektrooniliselt, vaadata Ragn-Sellsi kodulehel, iseteenindusest või küsida klienditeenindusest Pikk 30, Kuressaare. Posti teel veograafiku saatmine on tasuline (1 €). Kui ettenähtud veopäevad mingil põhjusel teile ei sobi, võite veograafiku muutmise võimalust küsida Ragn-Sellsilt. Veograafik võib olla erinev näiteks talveperioodil ja suveperioodil.

NB! Mõnedel klientidel muutub veopäev pärast 1. novembrit 2016!

Ragn-Sells saadab oma klientidele ka e-mailile tühjenduspäeva meeldetuletusi (eeldusel, et vedajale on edastatud e-mail ja isikukood). Teavituse tellimiseks tuleks pöörduda klienditeeninduse poole.

Hinnakiri

Hinnakiri on kehtestatud vastavalt korraldatud jäätmeveo hanke võitnud pakkumusele. Hinnakirja muutmine saab kõne alla tulla vaid juhul, kui muutub käibemaksu, kütuseaktsiisi, keskkonnatasude, tulumaksu või sotsiaalmaksu määr või mõni muu teenuse hinda mõjutav riiklik maks või riiklik tasu. Ragn-Sells võib ühepoolselt muuta ainult pakkumuses esitamata lisateenuste hinnakirja, kuid sellisel juhul on kliendil õigus lisateenusest loobuda.

Arved ja võlateated

Arvete saatmine toimub tasuta. Kordusarve saatmine elektrooniliselt on samuti tasuta, kuid posti teel saatmine on tasuline (2,30 €). Võlateate saatmine elektrooniliselt toimub tasuta. Posti teel võlateate saatmine on tasuline (3,84 €). Arvete tasumiseks soovitame sõlmida pangakontoris või internetipangas püsimakseleping. Arve tasumisel klienditeeninduses sularahas tuleb teil tasuda lisatasu 0,80 €. Arveid on võimalik tasuda ka kvartaalselt, kui olete sellest klienditeenindust teavitanud.

Kliendi võlgnevuse korral on Ragn-Sellsil õigus nõuda viivist ja pöörduda võla sissenõudmiseks inkassofirma poole.

Tühjendamata jäänud konteiner

Kui konteiner jäi tühjendamata Ragn-Sellsist tingitult, siis Ragn-Sells teavitab teid 1 ööpäeva jooksul, millal tullakse konteinerit tühjendama. Kui konteiner on vahepeal ületäitunud, siis selle eest vedaja lisatasu küsida ei saa.

Kui konteiner on jäänud tühjendamata kliendist tingitult (nt konteinerile ei olnud võimalik ligi pääseda), siis Ragn-Sells teavitab teid sellest 1 ööpäeva jooksul koos vastava fotoga ja tal on õigus küsida selle eest tühisõiduatsu (50% teenustasust).

Kui konteiner jäi tühjendamata kliendist ja vedajast sõltumatutel põhjustel, siis teeb Ragn-Sells tühjenduse võimalusel 3 päeva jooksul vedades ilma lisatasuta ära ka konteineri mahtu ületavad jäätmed.

Jäätmeveost vabastamine

Kui kinnistul ei elata ja seda muul moel ei kasutata, siis võib taotleda linnavalitsuselt korraldatud jäätmeveost vabastuse. Vabastuse andmise õigus on ainult Kuressaare Linnavalitsusel (mitte Ragn-Sellsil). Selleks tuleb saata aadressile katrin.koppel@kuressaare.ee täidetud taotlus koos eelneva ja käesoleva aasta vee- ja elektritarbimist tõendavate dokumentidega (vee- ja elektriarved või veetarbimise teatis AS-ilt Kuressaare Veevärk ja elektritarbimise teatis elektrimüüjalt). Vee- ja elektrinäidud ei pea olema nullis. Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja linnavalitsus leiab, et vabastamine on põhjendatud, siis vabastatakse teid korraldatud jäätmeveost maksimaalselt kolmeks aastaks korraga. Siiski tuleb igal aastal jaanuaris tõendada linnavalitsusele, et kinnistul ei elata ja seda ei kasutata. Kui kinnistu on kasutuses, siis ei ole võimalik seda jäätmete üleandmise kohustusest vabastada. Nõuetekohaselt esitatud taotlust menetletakse kuni 30 päeva.

Jäätmeveoga liitumise kohustus

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustus on kõikidel jäätmevaldajatel ja kinnistutel, mis on kasutuses. Jäätmete äravedu peab toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Kui kinnistult toimub regulaarne biojäätmete äravedu sagedusega vähemalt üks kord
nelja nädala jooksul või biojäätmeid kompostitakse kinnistul kompostimisnõuded (jäätmehoolduseeskirja § 22) järgides, võib segaolmejäätmete äravedu toimuda ka kord 12 nädala jooksul. Selleks tuleb esitada linnavalitsusele vastav taotlus.

Meile kellelegi ei meeldi, kui prügi vedeleb looduses või pakendikonteinerite kõrval. Konteineriomanikele ei meeldi, kui nende konteineritesse toovad prügi võõrad inimesed. Me keegi ei taha, et naaber tegeleks oma prügi põletamisega, mille tulemusena meie ja meie lapsed hingavad sisse mürgiseid vähkitekitavaid aineid otse õhust või söövad sadestunud saasteaineid endale sisse aiasaaduste kaudu. Selleks, et ei toimuks prügi väärkäitlemist ongi ette nähtud kõigilt kasutuses olevatelt kinnistutelt regulaarne prügivedu.

Prügiveoteenusega ei kohustu liituma isikud, kellele on Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeluba või kompleksluba.

Vaidluste lahendamine

Juhul, kui jäätmevaldaja ja Ragn-Sellsi vahel tekivad teenuse kvaliteedi, tingimsute või arvete osas vaidlused, palume pöörduda linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole katrin.koppel@kuressaare.ee, tel 455 0529 või 524 7636 või tulla linnavalitsusse Tallinna 10, III korrus, ruum 317 (K 9-12.00 ja 13-17.00, muul ajal eelneval kokkuleppel).


Mis juhtub, kui prügi põletada?

Kasutusele võetakse jäätmekott (6. august 2013, Katrin Koppel)

Artikkel kodusest prügipõletamisest (29. mai 2013, Kaire Kikas, Keskkonnaministeerium)

Artikkel korraldatud jäätmeveost (12. juuni 2013, Katrin Koppel)

Artikkel Linnavalitsus võtab prügisokutajad pihtide vahele (16. mai 2013, Katrin Koppel)

 

 

spacer
Viimati muudetud: 14:25 01.11.2016
spacer
spacer
spacer