Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Hariduse register
Lasteaiad
Valvelasteaed
Koolid
Riigigümnaasium
Linnavolikogu esimehe poolt kokku kutsutud hariduse ajutise töögrupi materjalid
I klasside vastuvõtt
Noorsootöö
Huviharidus
Huvihariduse ja -tegevuse riiklik toetus
Erahuvihariduse toetus (eraspordikoolidele ja -huvikoolidele) alates 2017
Eraspordiklubide toetus (kuni 2016)
Erahuvikoolide toetused (kuni 2016)
Muusikakool
Spordikool
Kunstikool
Noortekeskus Noortejaam
Laste- ja noortesõbralik linn
Hoolekogud ja Sihtasutuste nõukogud
Projektitoetuste taotlemine
Stipendiumid
Avalike ürituste korraldamine
Valdkonna õigusaktid
Haridusasutuste tasuliste teenuste ja ruumide hinnakirjad
Dokumentide blanketid
spacer
spacer

Huviharidus Kuressaares

spacer
spacer
spacer

Huvihariduse eesmärk on luua võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks (Huviharidusstandard).

Noore jaoks on oluline saada võimalus kasvada turvalises pere- ja kogukonnas, omandada hea haridus ning näha eneseteostusvõimalusi pakkuvaid ja head elukvaliteeti lubavaid töökohti tulevikus. Samas on vajalik suurendada enda ja ühiskonna arengu suhtes loovat hoiakut ning vähendada passiivseks teenusetarbijaks ja läbikukkujaks kujunemise riske. Seetõttu tuleb luua võimalused avastada oma anded ja huvid noorele sobival moel, saada osa ühistegevustest, vigu tehes neist õppida ja otsida uus võimalus. Noore andeid, huvisid ja loovust tuleb tunnustada ja neid peab olema võimalus arendada. Noorteühingud, -keskused ja huvikoolid loovad palju võimalusi vajalike sotsiaalsete pädevuste omandamiseks (Noortevaldkonna arengukava 2014-2020).

Huviharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide kogum, mis on omandatud süsteemse juhendatud tegelemise kaudu vaba tahte alusel tasemekoolitusest, tööalasest koolitusest ja tööst vabal ajal ning mis loob võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks.

Milliseid võimalusi pakub Kuressaare noortele?

2014/2015. õppeaastal osales kõikidest üldhariduskoolide õpilastest (1971) huvihariduses 69,4%. 2010/2011. õppeaasta huvihariduse analüüsi andmetel osales huvihariduses 71% üldhariduskoolide õpilastest (2089 õpilast), 2006/2007 õppeaastal oli vastav näitaja 64%.

2015. aastal linnaelanike seas läbi viidud arengukava küsitluse põhjal olid 80%  küsitluses osalenutest rahul laste ja noorte vaba aja sisustamise võimalustega.

Huviharidusega tegelemiseks on Kuressaare linnas loodud tingimused nii üldhariduskoolides kui ka munitsipaalomandis tegutsevates muusika-, kunsti- ja spordikoolis ning noorte huvikeskuses.
Lisaks mitmekesistavad huvihariduse ja vaba aja veetmise võimalusi erahuvikoolid,
spordiklubid, noorteühingud ja avatud noortekeskus.
Lisainfo saamiseks pöörduge julgesti konkreetse institutsiooni poole.
 


 

HUVIHARIDUSVÕIMALUSED 2016/2017. ÕPPEAASTAL

NOORTEÜHENDUSED

2014/2015 õppeaasta huvihariduse analüüs

2010/2011 õppeaasta huvihariduse analüüs

2006/2007 õppeaasta huvihariduse analüüs

Munitsipaalhuvikoolid:

Noortekeskus

Kuressaare Avatud Noortkeskus Noortejaam

Erahuvikoolid:

Saaremaa Kunstistuudio Erakunstikool Anne www.kunstistuudio.ee

Tantsustuudio Semiir www.semiir.ee

Eraspordiklubidhttps://huviharidus.kuressaare.ee/?teema=ringivalik

Munitsipaalhuvikoolide põhimäärused

 

spacer
Viimati muudetud: 17:16 31.08.2016
spacer
spacer
spacer